Home WBSO subsidie link

Home | Contact

 

Hèt WBSO subsidie informatiepunt

van Nederland

Uitsluitingen WBSO subsidie

Een aantal werkzaamheden en aktiviteiten is uitgesloten voor de WBSO subsidie regeling. Dit betekent dat de uren van deze werkzaamheden en aktiviteiten bij voorbaat niet WBSO subsidiabel zijn.

Het is een hele lijst, maar laat u zich hier niet door afschrikken. Er is een rode draad te ontdekken. Zoals elders aangegeven moet het gaan om onderzoek en ontwikkeling. Als u een (nieuwe) productiemachine maakt, die zo productief ingezet kan - en gaat - worden om bijvoorbeeld kosten te besparen, dan is dat niet zozeer onderzoek (eigenlijk weet u de uitkomst). Maar als principes voor een nieuwe productiemachine onderzoekt - of die principes werkbaar kunnen zijn -, waarbij ook nog eens nieuwe processen worden toegepast om  bijvoorbeeld tot een efficiënter verbruik te komen en u wilt onderzoeken of het principe kan werken, behoort dat waarschijnlijk wel degelijk tot onderzoek en ontwikkeling. Het is zeer zeker ook een kwestie van de juiste doelstelling en formulering hiervan.

Het is belangrijk nota te nemen van de lijst. Voorkom in uw aanvraag evidenties die uitgesloten zijn:

 • marktonderzoek
 • organisatorische en administratieve werkzaamheden
 • werkzaamheden buiten EU
 • In relatie tot programmatuur:
  • onderhoud
  • geschikt maken van programmatuur voor ander software of hardware platform
  • het ontwikkelen van programmatuur die bestaande programmatuur op een voor de S&O inhoudingsplichtige of S&O belastingplichtige technisch nieuwe wijze integreert of laat samenwerken tenzij de bestaande programmatuur hoofdzakelijk binnen de onderneming van de S&O inhoudingsplichtige, binnen de fiscale eenheid waarvan de S&O inhoudingsplichtige deel uitmaakt of binnen de onderneming van de S&O belastingplichtige, is ontwikkeld en wordt toegepast
  • het bouwen en inrichten van programmatuur, behalve als de ontwikkeling van de programmatuur op grond van voorgaand punt wel als speur-en ontwikkelingswerk is aangemerkt
 • het bouwen of inrichten van apparatuur bestemd voor toepassing in de praktijk
 • werkzaamheden met betrekking tot  het invoeren en aanpassen van aangeschafte of aan te schaffen technologie, producten, processen of programmatuur, dan wel onderdelen daarvan, onverminderd het bepaalde zoals beschreven op 4e bullit, derde punt
 • onderzoke naar de aanwezigheid van delfstoffen
 • het verrichten van beleidsstudies en strategische studies
 • het opzetten en volgen van cursussen, scholing en symposia
 • analyse en beoordeling van bestaande productieprocessen, indien er geen directe samenhang is met S&O
 • productvergelijkend onderzoek, indien er geen directie samenhang is met de S&O
 • verandering van uitsluitend vormgeving of afmetingen van producten en programmatuur
 • kwaliteitscontrole, anders dan de directe controle van uigevoerd S&O en kwaliteitsborging
 • werkzaamheden met betrekking tot bouwkundige en installatietechnische ontwerpen op basis van bestaande technieken
 • voorbereiding en uitvoering productie
 • het bouwen van een pilot-plant op productieschaal, dan wel een prototype met een productieve of commerciële betekenis
 • werkzaamheden, door de inhoudingsplichtige of S&O belastingplichtige verricht ten behoeve van door een ander verricht S&O, die op zichzelf niet zijn aan te merken als S&O
 • werkzaamheden met betrekking tot in technologische zin niet significante aanpassingen aan of wijzigen van bestaande producten of processen
 • werkzaamheden met betrekking tot het opstellen en aanpassen van recepturen en de samenstelling van een product zonder dat er sprake is van een technisch nieuw werkingsprincipe van het desbetreffende product.

Uitsluitingen WBSO subsidie

Vergewis u van de uitsluitingen, zowel voor de wbso subsidie aanvraag als tijdens de uitvoering!

WBSO advies?